REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BABYBAJ.PL

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.babybaj.pl
2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.babybaj.pl, prowadzony jest przez firmę M-PRO Łukasz Bajszczak, ul. Warszawska 45, 05-300 Mińsk mazowiecki, NIP: 8222257318, REGON:145982396
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c. zasady zawierania Umów sprzedaży towaru w ramach Sklepu Internetowego.
4. Definicje
a. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
b. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
c. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.babybaj.pl
d. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.babybaj.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
e. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
f. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą M-PRO Łukasz Bajszczak a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
g. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
h. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
i. Administrator – M-PRO Łukasz Bajszczak, ul. Warszawska 45, 05-300 Mińsk mazowiecki NIP: 8222257318, REGON:145982396, zarządzający sklepem internetowym oraz pośredniczący w zawieraniu umów między Sprzedawcą a Kupującym;
j. Formularz rejestracji – kwestionariusz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający założenie Konta
k. Formularz zamówienia – dostępny w sklepie internetowym formularz umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
l. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego lub Sprzedawcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Kupującego lub Sprzedawcy
m. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 3. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.babybaj.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3. Sklep umożliwia nabywanie produktów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
6. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
a. imię i nazwisko / nazwa firmy
b. adres dostawy
c. e-mail
d. telefon kontaktowy
e. NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT.
7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. przedmiotu zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. wybranej metody płatności,
d. wybranego sposobu dostawy.
8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą M-Pro Łukasz Bajszczak umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
10. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 4. DOSTAWA

1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w polskich złotych, zawierają podatek bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba że spełnia warunki uprawniające do bezpłatnej dostawy, tj. wartość zamówienia musi być wyższa niż 399zł brutto. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
2. Rodzaje i ceny dostaw:
a) INPOST: 14 złotych / czas dostawy 2-3 dni robocze
b) KURIER: 17 złotych / czas dostawy 2-3 dni robocze
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które szczegółowo wyszczególnione są w zakładce Dostawa i zwroty) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.
4. Dostawa Towarów odbywa się zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i Państw Europy oraz wybranych krajów położonych na pozostałych kontynentach pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.
6. Termin realizacji dostawy dla zamówień z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi dwa – trzy dni robocze liczone od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia. Dla zamówień z dostawą poza granice Rzeczypospolitej termin dostawy podany jest przy informacji dotyczącej formy dostawy oraz kraju destynacji.
7. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany dowód sprzedaży. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT.

§ 5. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny podane na Platformie internetowej www.babybaj.pl są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych i nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
3. Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego: 95 1050 1894 1000 0097 0234 4087; M-Pro Łukasz Bajszczak, ul. Warszawska 45, 05-300 Mińsk mazowiecki. W tytule przelewu prosimy podać: numer zamówienia, imię i nazwisko.
b) płatnością w systemie przelewy 24;

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje -na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni (kalendarzowych) od daty odebrania przesyłki.
2. W sprawie zwrotów, wymiany i reklamacji produktów prosimy o kontakt na
nr. Tel: 662071004 lub e-mail: biuro@babybaj.pl
3. Zwrotowi podlega tylko towar (bez kosztów wysyłki do klienta) bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami. Zwracany towar należy odesłać (koszt pokrywa klient) po poinformowaniu sklepu drogą mailową lub telefoniczną wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą, w nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu, z formularzem zwrotu, produktami gratisowymi otrzymanymi wraz z zamówieniem oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze. Koszt odesłania towaru do sklepu nie podlega zwrotowi. W przypadku zamówienia z darmową wysyłką, klient zwracając paczkę ponosi koszt odesłania paczki.
4. Paczkę zwracaną należy wysłać na adres M-Pro Łukasz Bajszczak ul. Warszawska 45, 05-300 Mińsk mazowiecki w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.
5. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
6. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i prania/konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7dni od zgłoszenia.
7. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
8. Jeżeli dostarczony produkt jest zgodny z Państwa zamówieniem, ale chcieliby Państwo wymienić go na inny prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą e-mail na adres: biuro@babybaj.pl, bądź telefonicznie nr Tel. 662071004.
9. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
10. Produkty zakupione w outlecie (drugi gatunek) nie podlegają zwrotowi tylko wymianie na inny produkt z oferty sklepu Babybaj.
11. Pieniądze zwracane są klientowi na konto z którego dokonał wpłaty lub wskazał w formularzu zwrotu.
12. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie, Klient świadomie udostępnia dane osobowe w celu realizacji zamówienia.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione w zgodzie Polityką Prywatności sklepu i obowiązującymi przepisami prawa.
3. odpowiedzialności za działania osób, którym Klient udostępnił Konto.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od momentu wskazania ich na stronie internetowej. W przypadku zarejestrowanych Klientów obowiązują ich nowe postanowienia Regulaminu o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, które to nastąpi drogą elektroniczną, na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji.
2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.
4. Składając zamówienie nabywca akceptuje powyższy regulamin.

Twój koszyk
Brak produktów w koszyku!